123-996-74

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

ประกันรถยนต์ เยียวยา โควิด-19 คืนค่าเบี้ย ลดค่าเบี้ย ขยายเวลาคุ้มครองให้ฟรี


ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลได้ออกมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนและลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ประชาชนมีการใช้รถน้อยลง ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี แม้ประชาชนจะมีการใช้รถน้อยลง หรือมีการหยุดใช้รถ ความเสี่ยงภัยก็ยังคงมีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้ออกมาตรการด้านการประกันภัย โดยที่ประชาชนหรือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบยังได้รับความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัยที่มีอยู่ ดังนี้

1. มาตรการผ่อนผันในการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยสามารถผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัยผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันที่สัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. มาตรการผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น รวมทั้งกำหนดทางเลือกให้บริษัทประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวันได้ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่จะสามารถทำกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับการใช้รถ โดยผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย และเลือกชำระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถ รวมถึงเลือกความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ต้องการ

3. ผู้เอาประกันภัย อาจตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะยาว โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาคุ้มครอง โดยปีที่ 2 และปีที่ 3 ใช้เบี้ยพื้นฐาน 95% และ 85% ของปีที่ 1 ตามลำดับ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะยาวได้ และรับรู้ค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า ทำให้ผู้เอาประกันภัยสามารถวางแผนในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

4. ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาเอาประกัน

ทั้งนี้ ตามข้อ 2-4 มีผลบังคับใช้สำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่งสามารถแจ้งหยุดการใช้รถ กรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไม่ได้มีการใช้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจยังมีผลบังคับ โดยสามารถขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่หยุดใช้รถยนต์ หรือสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนมาขยายระยะเวลาเอาประกันภัยได้

6. สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง อาจได้รับส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท ที่ทำสัญญากับบริษัทประกันภัยตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

7. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง สามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็นรายงวดได้ สำหรับผู้ประกอบการฯ ที่มีการทำสัญญาหรือมีการชำระเบี้ยประกันภัยตามสัญญา ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับวันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ ตามที่มีข้อแนะนำจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับมาตรการด้านการประกันภัย และขอให้บริษัทประกันภัยเข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบและดูแลเยียวยาประชาชน รวมถึงมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่หยุดประกอบกิจการ สำนักงาน คปภ. จึงขอแสดงความขอบคุณ และเห็นว่าเป็นข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้เชิญผู้บริหารของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าควรจะออกมาตรการเยียวยาด้านประกันภัยเพิ่มเติม โดยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ 4 มาตรการเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่หยุดประกอบกิจการ ดังนี้

มาตรการด้านการประกันภัยประเภท Motor (การประกันภัยรถยนต์) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถพิจารณาชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ดังนี้

1. บริษัทประกันวินาศภัยสามารถพิจารณาลดเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่จะต่ออายุในปีถัดไปได้ไม่เกิน 40% และ/หรือ

2. บริษัทประกันวินาศภัยสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการคุ้มครองเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีการใช้รถ และ/หรือ

3. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก/ลดความคุ้มครองจากการใช้รถทั้งหมดหรือบางส่วนตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงภัย โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยจากส่วนความคุ้มครองที่ลดลง โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

“ขั้นตอนจากนี้ไป สำนักงาน คปภ. จะเร่งออกคำสั่งนายทะเบียนเพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมข้างต้นโดยเร็ว ทั้งนี้จะกำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ตลอดจนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างแท้จริง”

ขอบคุณแหล่งที่มา www.oic.or.th

ด่วนผู้มีประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากด่วนผู้มีประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด่วนผู้มีประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ด่วนผู้มีประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน กรุณา กดติดตาม >> channel สุ ชาวดี ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel สุ ชาวดี ด่วนผู้มีประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน https://www.youtube.com/watch?v=xEKjGhE6CIs กรุณา กดติดตาม >> channel สุ ชาวดี ด่วนผู้มีประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel สุ ชาวดี https://www.youtube.com/watch?v=xEKjGhE6CIs กรุณา กดติดตาม >> […]

0 comments

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคา 6,999 บาท/ปี ผ่อน 0%

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคา 6,999 บาท/ปี ผ่อน 0%ประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคา 6,999 บาท/ปี ผ่อน 0%ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก เข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งถือเป็นตัวช่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิด แม้ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อมีเหตุการณ์แล้ว ประกันยนต์ชั้น 1 จะช่วยเราลดภาระต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยล่าสุด TQM มีโปรโมชั่นพิเศษประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่ม 6,999 บาท/ปี ผ่อน 0% ฟรี! รถใช้ระหว่างซ่อม 3 วัน(กรณีเป็นฝ่ายถูก) คุ้มครองรถคุณและคู่กรณี ราคานี้ สำหรับ TQM Insurance Broker เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขรับรถอายุ 2-12 ปี กำหนดทุนในการพิจารณารับประกันที่ 50% ของราคาซื้อขายปัจจุบัน ไม่รับรถที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท ทั้งนี้ […]

0 comments

ประกันชีวิตเอไอเอ ทําประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากประกันชีวิตเอไอเอ ทําประกันผู้สูงอายุที่ไหนดีประกันชีวิตเอไอเอ ทําประกันผู้สูงอายุที่ไหนดีขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง เงินออมดอกเบี้ยสูง ลดหย่อนภาษี‎ โทร 0858282833 ทำประกัน เมืองไทยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต ประกันชีวิต กรุงเทพประกันภัย ประกันสุขภาพ เอไอเอ กรุงเทพประกันชีวิต ประกันชีวิต aia ประกันภัย aia ประกันชีวิต ไทยประกันภัย บริษัทประกันภัย ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ประกัน บริษัทไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตเอไอเอ บริษัทประกันชีวิต ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ประกัน aia ไทยประกัน ประกันชีวิตธนาคารออมสิน ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ประกันอุบัติส่วนบุคคล บริษัทเอไอเอ เอไอเอ ประกันชีวิต ไทยประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ pantip aia ประกัน ประกันสุขภาพเอไอเอ ประกันเอไอเอ ประกันผู้สูงอายุ ไทย ประกันชีวิต ประกัน […]

0 comments
ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel เช่ารถถูก ด้วยนะคะ
ประกันรถยนต์
กรุณา กดติดตาม >> channel เช่ารถถูก


ประกันรถยนต์ เยียวยา โควิด-19 คืนค่าเบี้ย ลดค่าเบี้ย ขยายเวลาคุ้มครองให้ฟรี

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

 เช่ารถถูก
channel เช่ารถถูก

ประกันรถยนต์ เยียวยา โควิด-19 คืนค่าเบี้ย ลดค่าเบี้ย ขยายเวลาคุ้มครองให้ฟรี

https://www.youtube.com/watch?v=R-SxG0YEiLs

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel เช่ารถถูก ด้วยนะคะ
ประกันรถยนต์,ประกันรถมอเตอร์ไซค์,ประกันรถยนต์2+ราคาเท่าไร,ประกันรถหาย,ประกันรถยนต์ขาด,ประกันรถยนต์ชั้น1แบบผ่อน,ประกันรถยนต์2+คุ้มครองอะไรบ้าง,ประกันรถยนต์ออนไลน์,ประกันรถ,ประกันชััน1,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2+,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3+,เช็คค่าเบี้ยประกัรถยนต์,ความคุ้มครองประกันรถยนต์,ต่อประกันรถยนต์,เปรียบเทียบประกันรถยนต์,เปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละชั้น,ประกัน รถยนต์ ชั้น 1 กับ 2+ ต่างกันอย่างไร,ประกัน รถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง,ประกัน รถยนต์ 1 2 3 ต่างกันอย่างไร,ประกันภัยรถยนต์,คปภ
กรุณา กดติดตาม >> channel เช่ารถถูก

ส่องโปร Ep1 Hacker เกมส์ฟีฟายโดนแบน! แต่สามารถปลดแบนได้ในเวลา 40 วินาที | Free fire hackudo gamer

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากส่องโปร Ep1 Hacker เกมส์ฟีฟายโดนแบน! แต่สามารถปลดแบนได้ในเวลา 40 วินาที | Free fire hackudo gamerส่องโปร Ep1 Hacker เกมส์ฟีฟายโดนแบน! แต่สามารถปลดแบนได้ในเวลา 40 วินาที | Free fire hackudo gamerขอขอบคุณ ข้อมูลจาก #ปลดแบนใน40วินาที #ฟีฟายแบนโปร #โปรฟีฟาย แฮกเกอร์เก่งเกินหน้าเกินตา GM และนะ กรุณา กดติดตาม >> channel James Sense ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel James Sense ส่องโปร Ep1 Hacker เกมส์ฟีฟายโดนแบน! แต่สามารถปลดแบนได้ในเวลา 40 วินาที | Free fire hackudo gamer […]

22 comments

สตรีมสด ฟีฟาย มาขยับแต้มแรงค์กันหน่อย[Free Fire]

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากสตรีมสด ฟีฟาย มาขยับแต้มแรงค์กันหน่อย[Free Fire]สตรีมสด ฟีฟาย มาขยับแต้มแรงค์กันหน่อย[Free Fire]ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก #รับปั้มแรงค์FreeFire ติดต่อแฟนเพจ https://www.facebook.com/lioBANKoil โดเนทวอเลทขึ้นหน้าจอ 0613416577 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ช่อง BANK บางอารมณ์ Chanel สตรีมทุกวัน เวลา 19.00-21.00 น. อย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือน ด้วยนะครับ 🔔🔔 แฟนเพจ Facebook : https://www.facebook.com/lioBANKoil/ Support the streฟam: https://streamlabs.com/bank3 โดเนทขึ้นหน้าจอhttps://www.tmsteam.me/donate.php?shop=7222966 💖 สามารถโดเนท เป็นกำลังใจและพัฒนาช่องต่อไป ได้ทางช่องทางนี้เลยครับ 💖 ⏭ เบอร์โดเนทผ่านวอเลท : 0613416577 ⏭ ลิงค์ โดเนทผ่านทางวอเลท https://tipme.in.th/BANK [ ข้อความขึ้นหน้าจอ]… กรุณา กดติดตาม >> […]

0 comments

🔴 Live สตรีมสดเกมฟีฟาย FREE FIRE สร้างห้องเเจกเพชร ep 1.

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก🔴 Live สตรีมสดเกมฟีฟาย FREE FIRE สร้างห้องเเจกเพชร ep 1.🔴 Live สตรีมสดเกมฟีฟาย FREE FIRE สร้างห้องเเจกเพชร ep 1.ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ดิส https://discord.gg/VzGQ25 กรุณา กดติดตาม >> channel P T Head Shot ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel P T Head Shot 🔴 Live สตรีมสดเกมฟีฟาย FREE FIRE สร้างห้องเเจกเพชร ep 1. https://www.youtube.com/watch?v=_ueTFsxJXrA กรุณา กดติดตาม >> channel P T Head Shot 🔴 Live สตรีมสดเกมฟีฟาย […]

1 comment

ประกันรถยนต์ เยียวยา โควิด-19 คืนค่าเบี้ย ลดค่าเบี้ย ขยายเวลาคุ้มครองให้ฟรี

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

 ประกันรถยนต์,ประกันรถมอเตอร์ไซค์,ประกันรถยนต์2+ราคาเท่าไร,ประกันรถหาย,ประกันรถยนต์ขาด,ประกันรถยนต์ชั้น1แบบผ่อน,ประกันรถยนต์2+คุ้มครองอะไรบ้าง,ประกันรถยนต์ออนไลน์,ประกันรถ,ประกันชััน1,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2+,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3+,เช็คค่าเบี้ยประกัรถยนต์,ความคุ้มครองประกันรถยนต์,ต่อประกันรถยนต์,เปรียบเทียบประกันรถยนต์,เปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละชั้น,ประกัน รถยนต์ ชั้น 1 กับ 2+ ต่างกันอย่างไร,ประกัน รถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครอง อะไร บ้าง,ประกัน รถยนต์ 1 2 3 ต่างกันอย่างไร,ประกันภัยรถยนต์,คปภ
channel เช่ารถถูก

https://www.youtube.com/watch?v=R-SxG0YEiLs

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel เช่ารถถูก ด้วยนะคะ
เช่ารถถูก
กรุณา กดติดตาม >> channel เช่ารถถูก

17-01-64 #หวยไทย

17-01-64 #หวยไทย ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Facebook เลขเด็ด https://www.facebook.com/180633252102013/posts/1787554231409899

0 comments

อัศจรรย์บนท้องฟ้า ก้อนเมฆคล้ายเลข 9 กดไลค์ กดแชร์ ขอให้รวยทรัพย์ รับโชคลาภ เงินเ…

อัศจรรย์บนท้องฟ้า ก้อนเมฆคล้ายเลข 9 กดไลค์ กดแชร์ ขอให้รวยทรัพย์ รับโชคลาภ เงินเข้ากระเป๋าร้อยล้าน ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Facebook เลขเด็ด https://www.facebook.com/1729051694029773/posts/2797646463836952

0 comments

ล่าเลขเด็ด : หลวงพ่อรวย วัดตะโก

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากล่าเลขเด็ด : หลวงพ่อรวย วัดตะโกล่าเลขเด็ด : หลวงพ่อรวย วัดตะโกขอขอบคุณ ข้อมูลจาก หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของ #หลวงพ่อรวย เกจิอาจารย์ชื่อดังประจำ จังหวัดอยุธยา แต่อาจจะยังไม่เคยได้แวะไปที่ วัดตะโก วัดของหลวงพ่อเลยสักครั้ง วันนี้ล่าเลขเด็ดจะพาไปรู้จักวัดนี้กัน และเรื่องราวของเลขเด็ดที่ทำเอานักแสวงโชค ถูกหวยมานักต่อนัก ล่าเลขเด็ด รายการที่จะไปตามหาเลขเด็ด ที่ไหนดี ที่ไหนเด็ด เราจะตามไปดู !!!! ติดตามข่าวสารวงการหวยได้ที่นี่ : www.facebook.com/huaydeenews #หวยดี #หวย กรุณา กดติดตาม >> channel หวยดี ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel หวยดี ล่าเลขเด็ด : หลวงพ่อรวย วัดตะโก https://www.youtube.com/watch?v=IXB_xRv7Qlg กรุณา กดติดตาม >> channel หวยดี ล่าเลขเด็ด : หลวงพ่อรวย วัดตะโก ขอขอบคุณ […]

31 comments

เมื่อวานซื้อไปลองซองนึง วันนี้จัดไปอีก 3 ซองเน้นๆ อร่อยแบบน้ำตานองอาบสองแก้มไปเ…

เมื่อวานซื้อไปลองซองนึง วันนี้จัดไปอีก 3 ซองเน้นๆ อร่อยแบบน้ำตานองอาบสองแก้มไปเลยครับพี่รี่ 🥲🥲🥲 ซองละ 10 บาท เท่านั้นเด้อ ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Facebook เหยื่อการตลาด ทาสโปรโมชั่น https://www.facebook.com/1334235466684312/posts/3791400444301123

0 comments

เห็นแล้วหิววววว

เห็นแล้วหิววววว ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Facebook เลขเด็ด https://www.facebook.com/180633252102013/posts/1787633321401990

0 comments

Posts not found


คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!
กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง [email protected] ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!

3 Comments
 1. Reply
  เกศรา โทมัส 15 November 2020 at 15:41 น.

  มอนิ่งค่า ป้าติดธุระพึ่งมารายงานตัวคะ อุบลฝนตกหนักเข้าฤดูทำนาแล้ว ป้ามารับเอาความรู้ดีๆ fc รุ่นตำหมากค่า

 2. Reply
  ชรินพัชร วงศ์สง่า 15 November 2020 at 15:41 น.

  ของชลหมดประกันภัย26มีค.ของธนชาติคะเขาขยายต่อไหมคะหรือหมดระยะที่เราทำประกันแล้วพอครบหนึ่งปี

 3. แล้วคนที่จ่ายเดือนเมษายนละครับ

Leave a reply